ایستگاه کار وفناوری

آموزشی.تربیتی.هنری

صنایع غذایی

رديف

كلاس دوم                                              نمونه سوالات(صنايع غذايي)

1

2

3

صنايع غذايي چيست؟تعريف كرده مثال بزنيد؟

كنسرواسيون چيست؟و نام ديگر آن چه مي باشد؟

يكي از روش هاي ساده كنسرواسيون چيست؟مثال بزنيد؟

4

5

6

7

8

9

10

شير چيست؟

شير بايد با رعايت ..................جمع آوري شودو بدون....................باشد.

تركيبات شير را نام ببريد؟

تركيب اصلي شير چيست؟نام ببريد؟

در صورت لزوم بهتر است چه شيري جانشين شير مادر شود؟چرا؟

فايده شير در تمام مراحل زندگي را بنويسيد؟

اصول نگهداري غذا را بنويسيد؟

11

12

13

14

15

پاستوريزاسيون چيست؟

عمل پاستوريزاسيون به چند دليل انجام مي گيرد؟

شير را بعد از عمل پاستوريزاسيون بايد در كجا نگهداري كرد؟چرا؟

شير پاستوريزه را بايد از زمان توليد تا مصرف در.......................نگهداري كرد.

مراحل توليد شير پاستو ريزه را بنويسيد؟

16

17

18

19

20

21

روشهاي نگهداري شير ا نام ببريد؟(هشت مورد)

هدف از استريل كردن غذاهاي بسته بندي شده در قوطي ها وشيشه ها چيست؟

در عمل استريل كردن چه چيزهايي از بين مي روند؟

در چه صورت وجود موجود زنده غير مضر در غذا بدون اشكال خواهد بود؟

اكثر باكتريها دردماي...............از بين مي روندولي برخي از آنها در حرارت ...............نيز مقاومت مي كنند.

براي از بين بردن كليه ميكروب ها بايد چكار كرد؟

22

23

24

25

26

27

28

29

30

پنير چگونه به دست مي آيد؟

پنير بر حسب ميزان رطوبت وچربي به چند دسته تقسيم مي شود؟نام ببريد؟

پنير خامه اي چه نوع پنيري است؟و از چه چيز به دست مي آيد؟   

پنير پرورده چيست؟

ويژگي هاي شير مورد استفاده در پنير سازي را بنويسيد؟

مراحل توليد پنير در يك سيستم صنعتي را توضيح دهيد؟

پاستوريزه كردن شير براي توليد پنير چگونه انجام مي گيرد؟

براي رسيدن پنير آن را در چه شرايطي نگهداري مي كنند؟

دماي سرد خانه براي نگهداري پنير چند درجه است؟

31

32

33

34

35

نكات ايمني در استفاده از شير را بنويسيد؟(چهار مورد)

مدت نگه داري شير پاستوريزه در يخچال در زمستان .......................ودر تابستان ..................است.

در جه صورت از مصرف شير بايد خودداري كرد؟

در صورت نداشتن دماسنج مايعات چگونه بايد شير را پاستوريزه كرد؟

بعد از حرارت دادن شير بايد چكار كرد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

[ سه شنبه ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ ] [ 8:3 ] [ بلندی ]

[ ]